§ 49: Habilitet og valgbarhet for medlemmer i kontrollutvalget ved selskapskontroll

Sak 06/450 

Det ble reist spørsmål om habiliteten til kontrollutvalgsmedlemmer i saker om selskapskontroll.

Departementet gjorde innledningsvis oppmerksom på at det tidligere har uttalt at styret for et kommunalt foretak (KF) må anses som ”nemnd med beslutningsmyndighet” i forhold til kommunelovens regler. Medlemmer av styret for vedkommende KF måtte følgelig anses utelukket fra valg til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr. 2.

Departementet hadde følgende kommentarer til de konkrete problemstillingene:

  1. Det følger av forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e at et kontrollutvalgs­medlem som sitter i styret for et selskap som er gjenstand for selskapskontroll, ikke automatisk blir inhabil når kontrollutvalget behandler saker om selskaps­kontroll. Vedkommende kan imidlertid bli inhabil dersom vilkårene etter para­grafens annet ledd er oppfylt. Kontrollutvalgets rolle i forhold til selskapene kan være et moment som trekker i retning av inhabilitet. Det ble vist til Overå/Bernt Kommuneloven med kommentarer 3. utgave (2001), note XI d til kommuneloven § 40.
  2. Departementet mente at medlem av kontrollutvalget som også er medeier og med­arbeider i et regnskapsbyrå som fører regnskap for selskaper underlagt selskapskontroll, trolig vil være inhabil når kontrollutvalget behandler selskapets regnskaper fordi saksbehandlingen her direkte berører regnskapsselskapets arbeid. Andre saker vedrørende selskapet må vurderes konkret med grunnlag i reglene i forvaltningsloven § 6 annet ledd.
  3. Medlem av styre for et interkommunalt selskap vil ikke være inhabil etter for­valt­ningsloven § 6 første ledd bokstav e når kontrollutvalget behandler saker angående selskapet. Vedkommende kan bli inhabil etter § 6 annet ledd, jf. omtalen ovenfor under nr. 1.
  4. Ansatte i selskaper som er gjenstand for selskapskontroll vil som hovedregel ikke være inhabile når kontrollutvalget behandler saker som gjelder selskapet. Konkrete omstendigheter i en enkelt sak kan imidlertid føre til at vedkommende må fratre som inhabil.

Selv om et medlem av kontrollutvalget ikke skulle være inhabil etter reglene i for­valt­ningsloven og kommuneloven, åpner kommuneloven § 40 nr. 4 en viss adgang for utvalget til å kunne frita vedkommende fra å være med på behandlingen av en sak dersom ”vektige personlige grunner” tilsier det, og vedkommende selv ber om det.

Departementet viste avslutningsvis til at det tidligere har uttalt at kommunene bør være tilbakeholdne når det gjelder å velge personer som formelt er valgbare, men som lett kan bli inhabile i enkeltsaker, som medlemmer av styrer, råd og utvalg.