§ 48: Forskrift om årsbudsjett § 3

Sak 02/711 

Departementet fikk spørsmål knyttet til fylkesutvalgets behandling av årsbudsjettet. Det var ønskelig med en nærmere presisering av begrepet ”innstilling” og hvilke krav som settes til fylkesutvalgets behandling før innstilling gis til fylkestinget.

Departementet viste til at begrepet ”innstilling” vil måtte tolkes ut fra de vilkår som fremgår av lov og forskriften om årsbudsjett (og økonomiplan). I forskriften § 3 gis det utfyllende regler for fylkesutvalgets behandling av årsbudsjettet. Videre fremgår det av kommuneloven § 45 nr. 2 at kommunestyret og fylkestinget selv vedtar årsbudsjettet og at vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. På tilsvarende måte skal også økonomiplanen behandles, jf. § 44 nr. 6. Dette innebærer at fylkesutvalget er pålagt å ta stilling til administrasjonens framlegg til budsjett, og tilkjennegi sine synspunkter til dette overfor fylkestinget ved en innstilling med forslag til vedtak. Loven åpner imidlertid for at fylkesutvalget kan fremme alternative forslag.

Departementet viste til at forskriften om årsbudsjett § 3 første ledd bestemmer at samtlige forslag som fremmes av fylkesutvalget skal tilfredsstille de krav som er satt til budsjettets innhold og inndeling i forskriften. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige forslag, for eksempel fra administrasjonssjefen, med spesisfiserte og salderte endringsforslag. Etter kommuneloven kan innstillingen bestå av alternative forslag til årsbudsjett. Det skal da angis hvilke medlemmer som stiller seg bak de ulike forslag. Navn på enkeltmedlemmer vil måtte oppgis i de tilfeller hvor navn og grupperinger ikke er tilstrekkelig jf. forskriften § 3 tredje ledd.

Fylkesutvalget vil ha plikt til å realitetbehandle alle forslagene, dvs. votere over disse for å vise hvem av medlemmene i fylkesutvalget som står bak de enkelte. Videre er det ikke noe i veien for at et forslag som er fremmet i fylkesutvalget kan endres eller trekkes i fylkestinget av de som har fremmet det. Det er heller ikke i strid med loven at et forslag fremmes direkte i fylkestinget, selv om dette vil kunne være uheldig i forhold til reglene om offentlig ettersyn.