Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2016 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5 og 5a, og kongeleg resolusjon av 7. mai 1999 nr. 435.

I

I forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk gjøres det følgende endringer: 

§ 1 første ledd skal lyde: 

Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

 

a) Mjølk:

6 øre pr. liter

 

b) Kjøtt av storfe og kalv:

maks. 1,50 kroner pr. kg

 

c) Kjøtt av sau og lam:

maks. 3,50 kroner pr. kg

 

d) Svinekjøtt:

maks. 2,50 kroner pr. kg

 

e) Egg:

0,50 kroner pr. kg

 

f) Kjøtt av kylling:

28 øre pr. kg

 

g) Kjøtt av kalkun:

28 øre pr. kg

 

h) Korn og oljefrø:

maks. 5 øre pr. kg

§ 3 annet ledd skal lyde: 

Satsen for overproduksjonsavgift for mjølk er 480 øre pr. liter kumjølk, og 480 øre pr. liter geitemjølk. 

II 

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhøyrande lov