Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. desember 2020 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5 og 5a, og kongeleg resolusjon av 7. mai 1999 nr. 435.

I

I forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk gjøres det følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

       Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

 

a) Mjølk:

10 øre per liter

 

b) Kjøtt av storfe og kalv:

maks. 2,50 kroner per kg

 

c) Kjøtt av sau og lam:

maks. 3,00 kroner per kg

 

d) Svinekjøtt:

maks. 1,50 kroner per kg

 

e) Egg:

0,80 kroner per kg

 

f) Kjøtt av kylling:

28 øre per kg

 

g) Kjøtt av kalkun:

28 øre per kg

 

h) Korn og oljefrø:

maks. 3,0 øre per kg

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2021.

 

 

Tilhørende lov