Forskrift om endring av forskrift om hold av svin

Fastsatt av Landbruksdepartementet 17. juni 2003 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern § 30, jf kgl.res. 19 november 1976 nr 3371 og lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer § 3, jf. Kgl.res. 19. mars 1965 nr 9941, og med henvisning til EØS avtalens Rådsdirektiv 91/630/EØF med endring, Rådsdirektiv 2001/88/EF 23. oktober 2001, og Kommisjonsdirektiv2001/93/EF 9. november 2001

Følgende endring er foretatt:

§ 34. Overgangsordninger

Første ledd 3. periode skal lyde: For dyrerom som var i bruk ved forskriftens ikrafttreden, gjøre bestemmelsene gjeldende fra 1/1- 2013.

Endringen trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov