Forskrift om hold av svin

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 18. februar 2003 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9, § 23, § 24, § 25 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 5 (direktiv 91/630/EØF endret ved direktiv 2001/88/EF og direktiv 2001/93/EF), del 9.1 nr. 11 (direktiv 2008/120/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 17 juni 2003 nr. 710, 9 jan 2004 nr. 116, 29 juni 2006 nr. 858, 14 nov 2007 nr. 1269, 30 des 2008 nr. 1546, 18 des 2009 nr. 1808, 6 aug 2010 nr. 1147, 28 juni 2012 nr. 690.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov