Forskrift om endring av forskrift 18.02.2003 nr. 175 om hold av svin

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29.06.2006 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 5 (direktiv 91/630/EØF endret ved direktiv 2001/88/EF og direktiv 2001/93/EF).

I

I forskrift 18. februar 2003 nr. 175 om hold av svin skal det gjøres følgende endring:

§ 34 andre ledd første kolon og strekpunkt skal lyde:

Følgende bestemmelse trer i kraft 1. januar 2007:

- § 12 hva angår alarm tilknyttet ventilasjonsanlegg.

II

Forskriften her trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov