Forsiden

Forskrift om endring i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. januar 2013 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov