Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 om endring i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 14.12.2018 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 10 a.

                                                            I

I forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 om endring i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring gjøres følgende endringer:

§ 5-3-2 annet ledd skal lyde:

Kontantsalget skal registreres på den enkelte operatør hvis systemet har slik funksjonalitet, og operatøren oppbevarer kontantene i eget pengebelte eller lignende.

§ 5-3-4 første ledd skal lyde:

Bokføringspliktig skal oppbevare kontanter i integrert kassaskuff. Dersom kontantsalget blir registrert i kassasystemet på den enkelte operatør og betaling ikke skjer ved et fast kassapunkt, kan operatøren likevel benytte pengebelte eller lignende for å oppbevare kontanter for virksomheten.

§ 5-3-4 nytt annet ledd skal lyde:

Dersom beordring av utskrift av salgskvittering ikke skjer fra et fast kassapunkt og salget blir registrert på den enkelte operatør, kan bokføringspliktig benytte et kassasystem der kassapunktet ikke har integrert kassaskuff. Det samme gjelder for kassapunkt der det ikke er mulig å betale med sedler og mynter. 

§ 5-3-4 nåværende annet og tredje ledd blir nye tredje og fjerde ledd.

§ 5-4-3 annet ledd skal lyde:

Unntaket i første ledd gjelder ikke drivstoff-, parkerings- og billettautomater. Unntaket gjelder heller ikke andre automater med funksjonalitet til å skrive salgskvittering. Kravet til utskrift av salgskvittering i § 5-3-5 gjelder likevel ikke dersom automaten har en funksjon som gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd. For dagsoppgjør gjelder bestemmelsen i § 5-4-5.  

§ 8-2-2 skal lyde:

Ved kontantsalg skal taksameteret skrive salgsdokument (salgskvittering) til kunden for hvert salg. Kvitteringen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 5-3-12, samt opplysninger om type betalingsmiddel.

§ 8-2-3 annet ledd nr. 4 skal lyde:

brutto innkjørt beløp fordelt på kontant og kreditt. Kontantbeløp skal være fordelt på ulike betalingsmiddel

§ 8-5-3 annet ledd skal lyde:

Opplysninger om gjester som gis fri adgang eller fri garderobe på grunnlag av medlemskap eller lignende, skal registreres på kassasystemet. Opplysningene skal spesifiseres i X og Z-rapport med angivelse av antall for hver tjenestegruppe, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 og 2-8-3. 

 

                                                           II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2019.