Forskrift om endring i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 14.12.2018 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 10 a.

                                                           I

I forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring gjøres følgende endringer:

§ 5-4-4 skal lyde:

Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater, jf. § 5-4-3 kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter, elektronisk salgsrapport som viser alle transaksjoner enkeltvis eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om ytelsens art og omfang, dato og vederlag. Salg av varer kan alternativt dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

§ 8-11-1 skal lyde:

Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav b og e om omsetning av varer til betydelig overpris og varer fra enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer samt § 3-12 tredje ledd om omsetning av varer fra kiosk og omsetning av serveringstjenester.

Ny § 8-11-3 Unntak fra krav til dokumentasjon av kontantsalg skal lyde:

For bokføringspliktige som er omfattet av dette delkapittelet, gjelder ikke § 5-3-2 for å dokumentere omsetning som nevnt i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav e og § 3-12 tredje ledd. Slike bokføringspliktige kan i stedet dokumentere kontantsalget med dagsoppgjør, jf. § 5-4-5 første og tredje punktum og annen tilgjengelig dokumentasjon, for eksempel elektronisk salgsrapport som viser transaksjonene enkeltvis og rapporter fra betalingsterminal.

Nåværende § 8-11-3 blir § 8-11-4.

                                                           II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2019.