Forsiden

Forskrift om endring i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon av 21/7-04 nr. 1131

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31.12.2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 22 og § 31, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.


§ 2 Virkeområde
fjerde ledd skal lyde:

”Forskriften § 11 og § 25 kommer til anvendelse på eier av storfe og småfe.”

§ 11 Erstatning for nedforingskostnader m. v. som følge av radioaktivitet
skal lyde:

”Virksomhet som eier besetning hvor nedforing er pålagt på grunn av radioaktivitet i storfe og småfe har rett til erstatning for økte utgifter som følge av nedfôringen etter standardiserte satser, jf § 24.

Erstatning gis kun for nedfôring av de dyrene som skal slaktes og gis for den
nedfôringsperioden som er fastsatt av Mattilsynet for det enkelte beitelag eller den enkelte besetning.

Det er et vilkår for rett til erstatning for nedfôringskostnader etter denne paragrafen at virksomhet som er pålagt nedfôring har fulgt godkjent nedfôringsplan, og at virksomheten har meldt dyrene inn til slakting senest en uke etter at nedfôringsperioden er slutt.

Dyr som kreperer under pålagt nedfôring eller må nødslaktes i perioden erstattes etter standardiserte satser, jf. § 20 og § 22. Veterinær eller kommune må skriftlig bekrefte at dyret har krepert i nedfôringsperioden.

Dersom slakt etter pålagt nedfôring ikke blir godkjent til menneskemat gis det erstatning for dyret etter standardiserte satser, jf. § 20 og § 22.

Ku- eller geitmelk fra besetninger som er pålagt nedfôring, der melken ikke blir godkjent brukt til menneskemat i lokalforedling, erstattes ut fra verdien av det ferdige produktet fratrukket sparte produksjonskostnader. Ku- eller geitmelk som leveres av dyreeier til lokal foredling erstattes med oppgjørspris fra foredler. Fra erstatningen trekkes verdien av melken dersom den er eller kunne vært levert til et meieri.

Virksomhet som eier besetning hvor ekstraordinær samling av dyr eller transport i forbindelse med besetningsmåling er nødvendig, har rett til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter standardiserte satser jfr. § 25.”

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov