Forskrift om endring i forskrift om hold av storfe

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov