Forskrift om hold av storfe

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 22. april 2004 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9, § 23, § 24 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 91/629/EØF, endret ved direktiv 97/2/EF, samt direktiv 97/182/EF).Endringer: Endret ved forskrifter 14 nov 2007 nr. 1269, 4 juli 2008 nr. 792, 21 des 2009 nr. 1733, 6 aug 2010 nr. 1147, 7 aug 2013 nr. 955, 11 okt 2013 nr. 1220, 19 des 2015 nr. 1801.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov