Forskrift om melding om reindrift

Fastsatt av Reindriftsstyret 7. oktober 1999 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 19 og Landbruksdepartementets delegeringsvedtak av 24. januar 1997.

Se også: 

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven), fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i § 82 annet ledd i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven)

Tilhørende lov