Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven)

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven), fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i § 82 annet ledd i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven).

§ 1

Følgende forskrifter gitt med hjemmel i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 skal fortsatt gjelde så fremt de ikke kommer i strid med lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven).

 

 

Det samme gjelder:

  1. Foreliggende vedtak om områdegrenser som er fattet med hjemmel i § 2 første ledd i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 eller som er videreført i henhold til denne lov § 37 siste ledd.
  2. Foreliggende vedtak om distriktsgrenser som er fattet med hjemmel i § 2 annet ledd i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 eller som er videreført i henhold til denne lov § 37 siste ledd.
  3. Foreliggende vedtak om høyeste lovlige reintall for reinbeitedistriktene fattet med hjemmel i § 2 annet ledd i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49

§ 2
Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2007.

Forskrift 12. juni 1984 nr. 1286 om merking m.v. av tamrein oppheves med virkning fra 1. juli 2007.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov