Forskrift om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap

Fastsatt av Reindriftsstyret 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 32 og § 33, jf. § 8 fjerde ledd og Landbruksdepartementets delegeringsvedtak av 17. februar 1992.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov