Forskrift om valg av tillitsmannsutvalg (distriktsstyre) og dets arbeidsoppgaver og arbeidsform (reinbeitedistriktene)

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. mars 1987 med hjemmel i lov om reindrift av 9. juni 1978, § 8. Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 818.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov