Forskrift om godkjenning av gjeterhytter i reindriften

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. november 1982 i medhold av lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49, § 10 nr. 1, jfr. § 12, 2. ledd og § 33, og kgl.res. av 22. juni 1979. Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1598, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov