Forskrift om telling av rein

Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. august 1997 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 19, jf. kgl.res. av 22. juni 1979 nr. 3372. Endret ved forskrift 6 jan 2000 nr. 9.

 

 

Tilhørende lov