Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2022 med hjemmel i Reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no