Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2023 til gjennomføring av Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no