Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2022 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no