Høring om forslag til endringer i alkohollovgivningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2009

Resultat av behandlingen: Prop. 48 L (2010–2011)

Vår ref.: 200904256-/HHR

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i alkohollovgivningen på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om at alkohollovens maksimaltider for skjenking innskrenkes med én time. Videre foreslås det å åpne for salg i egen virksomhet av egenprodusert alkoholholdig drikk som inneholder inntil 4,7 volumprosent alkohol. Det foreslås endringer i auksjonsforbudet som følge av at det er behov for å tilrettelegge for lovlige kanaler for omsetning av allerede omsatt alkoholholdig drikk. Det foreslås derfor at alkoholholdig drikk kan auksjoneres bort mellom private i regi av Vinmonopolet.

Videre har utviklingen generelt og flere konkrete saker nødvendiggjort vurderinger knyttet til mulighetene for raskere og strengere reaksjon når brudd på salgs- og skjenkebevillinger avdekkes ved kontroll.

Høringsnotatet inneholder også forslag til en rekke mindre endringer.

Høringsfristen er 23. desember 2009.

Det bes om at høringsuttalelsene sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til [email protected] innen samme frist.

 

Med hilsen

Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef                                            Lilly Sofie Ottesen
                                                                   avdelingsdirektør
 

 

Actis
Akademikerne
Anonyme alkoholikere, Service kontoret
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)
AS Vinmonopolet
Av-og-til
Barneombudet
Blå Kors
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Datatilsynet
De norske lenker
Den Norske Godtemplarorden
Den norske legeforening
Departementene
Det Hvite Bånd
Det Norske Totalavholdsselskap
Det Nytter
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene
Fondet for Forskning og Folkeopplysning om Edruskap
Forbrukerombudet
Forbundet mot rusgift
FORUT
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
IOGT-Norge
Juvente
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for utekontakter
Landslaget for alkoholfrie serverings- og samlingssteder
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MA - rusfri trafikk og livsstil
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
New Page Norge
Norges Colonialgrossisters forbund
Norske Vinklubbers forbund
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk Narkotikapolitiforening
Norsk senter for rusfri miljøutvikling
Norske Jernbaners Avantgard
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pilsens venner
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)