§ 31: Forslagsrett for andre enn folkevalde i folkevalde organ

Sak 98/7943 

Departementet fekk spørsmål om representantar for ungdomsrådet kunne få møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyret. Sjå saka over for spørsmål om møte- og talerett.

Forslagsrett er ein større rett enn kva kommunelova gir andre grupper som administrasjonssjef og dei tilsette i kommunen. Tilsette har berre møte- og talerett, ikkje forslags- og stemmerett, i nemnder når desse handsamar saker som gjeld høve mellom dei tilsette og kommunen som arbeidsgjevar, jf. kommunelova § 26. Kommunestyret kan gi dei tilsette rett til å møte i andre saker enn dei sakene som er nemnt over, men i forarbeida til kommunelova, Ot.prp. nr. 42 side 95, går kommunelovutvalet ut frå at representasjon for dei tilsette i kommunestyret/fylkesting må vere utelukka. Utvalet grunngir det med at det vil stride mot prinsippet om folkestyre. I Ot.prp. nr. 42 side 127 seier utvalet at det er

"særlig betenkelig å gi andre enn medlemmene forslagsrett. Det innebærer at de gjøres til en slags kvasi-medlemmer, i det de gjennom forslagsretten kan framtvine avstemninger som organet ikke selv ønsker og som forslagsstilleren ikke deltar i eller bærer ansvaret for resultatet av."

Etter dette kom departementet til at det ikkje vil passe godt med systemet i kommunelova eller forarbeidene å gi representantar for ungdomsrådet forslagsrett i kommunestyret.