Generisk konkurranse i legemiddelmarkedet - høring

Høringsfrist 30. juni 2004

Som et ledd i en bred gjennomgang av legemiddelpolitikken vurderer Helsedepartementet ulike tiltak for å utnytte generisk konkurranse i legemiddelmarkedet. saken er sendt på høring 30. april, med høringsfrist 30. juni 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Mottatte svar:

Apokjeden AS - brev
Apotekgruppen - brev - vedlegg
Arbeids- og administrasjonsdepartementet - brev - brev - vedlegg
Barne- og familiedepartementet - brev
Den norske lægeforening - brev
Euromedica Norge ASA
- brev
Farmagon AS
- melding
Forbrukerrådet
- brev
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
- brev
Handelshøyskolen BI
- melding
Helse Nord RHF
- brev
Helse Sør RHF
- brev
Helse Øst RHF
- brev
Justis- og politidepartementet
- brev
Kommunal- og regionaldepartementet
- brev
Konkurransetilsynet
- brev
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
- brev
Legemiddelindustriforeningen
- brev
Nasjonalt folkehelseinstitutt
- brev
Norges Apotekerforening
- brev - vedlegg - vedlegg - vedlegg - vedlegg
Norges Farmaceutiske Forening
- brev
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
- brev
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
- brev - vedlegg
Norsk Medisinaldepot AS
- brev
Rikstrygdeverket
- brev
Sosial- og helsedirektoratet
- brev
Sosialdepartementet
- brev
Statens helsetilsyn
- brev
Statens legemiddelverk
- brev
Universitetet i Oslo
- brev - vedlegg