Godkjenning av Fylkesplan for Rogaland 2006–2009

Fylkesplan for Rogaland 2006–2009, vedtatt av fylkestinget 1. november 2005, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-4, med de merknader og forbehold som er nevnt i Miljøverndepartementets redegjørelse i saken.

Miljøverndepartementet har i oversendelsesbrev av 17.11.2005 mottatt fylkesplan for Rogaland 2006–2009 til sentral godkjenning. Godkjenningen av fylkesplanen har avventet godkjenningen av Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet. Denne fylkesdelplanen ble godkjent 29. januar 2009.

Fylkesplan for Rogaland 2006–2009 er et viktig redskap for partnerskap i det regionale utviklingsarbeidet, og trekker opp strategier for et slikt arbeid. Disse strategiene skal følges opp gjennom årlige regionale utviklingsprogram som er handlingsdelen til fylkesplanen.  Planen er blitt til gjennom et nært samarbeid mellom fylkeskommunen, regionale statsetater, kommuner, næringsliv og ulike organisasjoner i fylket.

Regjeringen ser positivt at fylkesplan for Rogaland 2006–2009 legger stor vekt på partnerskap og regional utvikling. Etter regjeringens vurdering vil denne fylkesplanen bli et viktig redskap for det regionale utviklingsarbeidet i fylket gjennom partnerskap med ulike aktører.

Fylkesplan for Rogaland er bygget opp på et en god og oversiktlig måte med visjoner, verdigrunnlag, rammevilkår, trender og utfordringer der bærekraftig utvikling er en viktig rammeforutsetning. De ulike satsingsområdene er:

  • Konkurranseevne
  • Kompetanse
  • Kommunikasjoner
  • Kvalitet

Disse satsingsområdene grupperes i hovedmål, delmål og strategier på en god måte.

Fylkesplan for Rogaland 2006–2009 er en meget oversiktlig og godt gjennomarbeidet plan. Regjeringen ser de valgte satsingsområdene som meget relevante med tanke på utviklingen i fylket. Strategiene i fylkesplanen vil sammen med ulike fylkesdelplaner og det regionale utviklingsprogrammet kunne danne et viktig grunnlag for en ønsket utvikling i fylket.

Regjeringen vil i det etterfølgende kommentere noen av de mål og strategier som er valgt innenfor de ulike satsingsområdene.

Konkurranseevne

Rogaland er et av våre fremste fylker innenfor ulike næringer som energi, eksportrettet industri, matproduksjon og maritime næringer. Regjeringen ser det som særlig verdifullt at disse forhold blir viet særlig oppmerksomhet i denne fylkesplanen. Innovasjon og nyskaping vil derfor være av avgjørende betydning for å opprettholde og øke eksporten innenfor disse næringene.

Både gass og fornybare energikilder vil ha svært stor betydning som energibærere i årene framover. En fortsatt satsing på teknologiutvikling for å redusere klimautslipp og for å utvikle miljøvennlige og effektive energiformer er etter regjeringens syn svært viktig med tanke på framtidas energiforsyning.

Det er et økende fokus på Rogaland som matfylke knyttet både til landbruk og havbruk/fiskeri. Regjeringen ser det som viktig å opprettholde og utvikle Rogaland som matfylke næringsmessig og som del av reiselivet og kulturbasert næringsutvikling. Regjeringen anser at de landbruksrelaterte målene er i tråd med den nasjonale politikken på de respektive områdene.

Regjeringen viser til det nasjonale målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 og målet om at den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen samme tidspunkt. Regjeringen legger til grunn at fylkesplanens mål og strategier understøtter dette nasjonale målet, og at fylket påser at målene følges opp i den løpende arealforvaltning og planlegging.

Når det gjelder bruken av begrepet ”matvaresikkerhet” antas det at dette begrepet dreier seg om at maten skal være trygg ut fra et folkehelseperspektiv, i så fall vil ”matvaretrygghet” være det riktige begrepet.

Regjeringen har ellers ikke noe å bemerke til målformuleringer og strategier slik de framstår under Matfylket Rogaland.

Regjeringen ser videre at de nasjonale fiskeripolitiske interesser ivaretas innen havbruks-, kystsone- og kulturminneforvaltningen, men savner en mer omfattende omtale av fiskeri i planen på linje med annen næringsvirksomhet.

Regjeringen gjør oppmerksom på at det er Stortingets ansvar å fastsette skatter og avgifter som tilfaller statskassen. Utviklingen av statlige tilskottsordninger for landbruket skjer i det årlige jordbruksoppgjøret, i forhandlinger mellom landbruksorganisasjonene og Staten samt i forbindelse med Statsbudsjettet. Fylkesplanens delmål om harmonisering av rammebetingelsene for maritim virksomhet og strategien om å videreutvikle statlige tilskottsordninger i landbruket må omarbeides i tråd med dette.

Kompetanse

Kunnskap og kompetanse er viktige bærebjelker i utdanningssystemet vårt fra grunnskole via høyere utdanning til forskning og utvikling og som grunnlag for verdiskaping og utvikling. Det er som det blir påpekt i denne fylkesplan sammenheng mellom kompetansegrunnlaget og mulighetene for entreprenørskap og mulighetene for å tilpasse dette næringslivets behov.

Etter regjerings syn gir denne fylkesplanen for Rogaland et godt utgangspunkt for videre arbeid med å bedre kompetansen og øke kunnskapen i ulike deler av kunnskapskjeden i Rogaland.

Kommunikasjon

Kommunikasjoner er et viktig tema for alle fylker og regioner. Regjeringen ser det som særlig positivt at en har som målsetting å styrke den miljøvennlige transporten i storbyområdene gjennom utvikling av et høyverdig kollektivsystem og gjennom satsing på gang- og sykkelveier, og at en gjennom ulike miljøtiltak reduserer forurensing og støy og unngår inngrep i viktige natur- og kulturmiljøer.

Regjeringen mener videre at fylkesplanens hovedprioriteringer på samferdsel i all hovedsak var i tråd med de føringer som var gitt i St.meld. nr. 24/Inst. S. nr. 240 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006 - 2015, og som var videreført i Jernbaneverkerts og Statens vegvesens handlingsprogrammer for perioden 2006 - 2009.

Kvalitet

Kapitelet om befolkningens levekår i Rogaland omhandler blant annet utjevning av levekår, deltakelse, likestilling, samfunnssikkerhet, bærekraftig by- og tettstedsutvikling, helsefremmende arbeid, fysisk aktivitet, natur- og kulturbaserte opplevelser og næringsliv, samt behovet for å synliggjøre og ivareta natur- og kulturminneverdier og områder for friluftsliv.

Regjeringen ser positivt på at en i planen blant annet fokuserer på universell utforming, samfunnssikkerhet, areal- og transportplanlegging, folkehelse og fysisk aktivitet i en regional sammenheng. Videre er det av særlig viktighet å forvalte de særegne natur- og kulturverdiene i fylket på en bærekraftig måte.

Regjeringen registrerer med tilfredshet at det legges opp til en strategi der universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser og at dette innebærer en utforming for alle brukere.

Regjeringen vil berømme Rogaland i sitt arbeid med fylkesdelplaner for areal- og transport og at dette skal videreføres. Videre er det positivt at en legger opp til en
strategi der stedsutvikling brukes som virkemiddel for å styrke sentre generelt og tilbudet i utkantstrøk spesielt.

Fylkesplanen følger opp de overordnede målene i folkehelsepolitikken om flere leveår med god helse i befolkningen og reduserte helseforskjeller mellom etniske grupper, sosiale lag og mellom kvinner og menn, jf. St.meld. nr. 16 (2002 – 2003), og den tar i bruk strategier som gir grunnlag for helhetlig og systematisk arbeid, sektorovergripende samarbeid og handlingsrettet innsats i partnerskap med mange byggende krefter.

Regjeringen ser det som positivt at fylkesplanen følger opp et prioritert satsingsområde i folkehelsepolitikken om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet. Fylkesplanens mål og strategier viser en helhetlig tilnærming til arbeidet med å fremme fysisk aktivitet hos alle grupper av befolkningen. Det legges vekt på tilrettelegging for aktiv transport i hverdag og fritid, og det legges vekt på bruk av plansystemet og planlegging for å styrke sektorovergripende samarbeid og samordning.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesplan for Rogaland 2006–2009 ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføringen av planens strategier og tiltak.

Fylkesplanen skal etter plan- og bygningsloven legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Retningslinjene gir klare regionale signaler til kommunene i fylket og skal bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av kommunegrensene. Dersom en kommune fraviker retningslinjene, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse til kommunens planer. Statlige organer som ønsker å fravike forutsetningene i godkjent fylkesplan, må ta dette opp med fylkeskommunen. Om partene blir enige, skal saken tas opp med de sentrale planmyndighetene.

Miljøverndepartementet

tilrår

Fylkesplan for Rogaland 2006–2009, vedtatt av fylkestinget 1. november 2005, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-4, med de merknader og forbehold som er nevnt i Miljøverndepartementets redegjørelse i saken.