Høring - NOU 2007:6 Formål for framtida – Formål for barnehagen og opplæringen

Bostad-utvalget avga 8. juni 2007 utredningen NOU 2007: 6 (Formål for framtida) til Kunnskapsdepartementet. Utvalget har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen og har fremmet forslag om endringer på disse områdene. Utvalget har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål og leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 19. juni.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007