Høring - Arbeidsgruppe svalbardskatt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2009

Vår ref.: 08/6014 SL TV/KR

Høring - Arbeidsgruppe svalbardskatt


Fra og med inneværende år er det gjennomført en større omlegging av skattesystemet på Svalbard. Omleggingen sikrer at ordningen med brutto lønnstrekk videreføres på Svalbard, med utgangspunkt i en skattesats på 8 prosent pluss eventuell trygdeavgift. Samtidig er det gjort en rekke endringer for å sikre at skattsystemet på Svalbard blir bedre tilpasset skattesystemet på fastlandet etter skattereformen, og i større grad hensyntar dagens internasjonale rammebetingelser.

Ved gjennomføringen av disse endringene, ble det utpekt tre hovedtemaer hvor det var behov for nærmere oppfølging. Disse tre hovedtemaene var gjennomgang av
- særordninger for utenlandske skattytere på Svalbard
- praksis for personer som pendler mellom bolig på fastlandet og arbeid på Svalbard
- den tekniske utformingen av bestemmelsene om skatteplikt til Svalbard.

14. desember 2007 ble det nedsatt en interdepartemental arbeidsguppe for å vurdere disse problemstillingene. Gruppen fikk medlemmer fra Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet. Gruppen avga sluttrapport 15. november i år.

Finansdepartementet sender med dette arbeidsgruppens sluttrapport på høring. Rapporten kan hentes på Finansdepartementets hjemmeside, www.regjeringen.no/fin. Eventuelt kan man få rapporten tilsendt ved å henvende seg til postmottak@fin.dep.no, eller på telefon 22 24 44 31.

Høringslisten er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. og eventuelt andre interessenter.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 1. juni 2009. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                             Tom Venstad
                                                             lovrådgiver

Rapporten kan du lese her.

Høringsinstansene

 

Finansavdelingen her 
Økonomiavdelingen her 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet  Postboks 8112 Dep  0030 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep  0032 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8030 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0030 OSLO
Airlift AS  9170 LONGYEARBYEN
Akademikerne Kristian Augustsgate 9 0164 OSLO
Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavsplass 0130 OSLO
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer Rådhusgaten 25 0158 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Avinor AS Svalbard Lufthavn  9170 LONGYEARBYEN
Den Norske Advokatforening Kr. Augustsgt. 9 0164 OSLO
Den norske Reisebransjeforening Postboks 2924 Solli 0230 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstua 0308 OSLO
Det norske Arbeiderparti  9171 LONGYEARBYEN
Direktoratet for sjømenn Postboks 8105 Dep 0032 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Røysegate 15 6003 ÅLESUND
Fiskerinæringens landsforening Pb. 5471 Majorstua 0305 OSLO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2483 Solli 0202 OSLO
ISS Renhold  Avd. Longyearbyen 9170 LONGYEARBYEN
IT – Industriens Forening Postboks 7072 Homansbyen 0306 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsgaten 11 0181 OSLO
Leonard Nilsen og Sønner AS 8515 NARVIK
Ligningsutvalget C. Sundtsgate 15 5004 BERGEN
Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9170 LONGYEARBYEN
Lufttransport AS  9171 LONGYEARBYEN
Kings Bay AS  9173 NY-ÅLESUND
(SvalSat) Kongsberg Satellite Service Postboks 6180 9291 TROMSØ
Kommunenes sentralforbund Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Fiskarlag Postboks 519 7001 TRONDHEIM
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk bedriftsforbund – NBF C. J. Hambros pl 5 0164 OSLO
Norsk Pendlerforbund v/Per Ottesen Byrevn. 95 2640 VINSTRA
Norsk Pensjonistforbund Henrik Ibsens gt. 7 0179 OSLO
Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret 9296 TROMSØ
Norsk Øko-Forum Postboks 2853 Tøyen 0608 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Postboks 547 4001 STAVANGER
Polish Polar Station 9177 HORNSUND
RBL Reiselivsbedriftenes Landsforening Postboks 5465 Majorstua 0305 OSLO
Rederienes Landsforening Essendrops gt. 6 0368 OSLO
Sandmo og Svenkerud AS  9170 LONGYEARBYEN
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS Postboks 613 9171 LONGYEARBYEN
Spitsbergen VVS Sjøområdet 9170 LONGYEARBYEN
Svalbardlisten 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard skattekontor Postboks 413 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Høyre 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Fremskrittsparti 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Reiselivsråd Postboks 232 9171 LONGYEARBYEN
Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard næringsforening v/Karin Mella  9171 LONGYEARBYEN
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Trust Arktikugol 9178 BARENSTBURG
Tverrpolitisk liste 9171 LONGYEARBYEN
Universitetssenteret på Svalbard AS Postboks 156 9171 LONGYEARBYEN
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Brugaten 19 Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

Til toppen