Høring - avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper - forslag til endringer i skattelovforskriften

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 8.mars 2012 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-2 tredje ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2011

Vår ref.: 11/4407 SL ToW/KR

Høring - avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper - forslag til endringer i skattelovforskriften

 

I Prop. 1 LS (2011-2012) er det foreslått en regel i skatteloven § 6-2 tredje ledd om at tap på fordring mellom nærstående selskaper avskjæres. I kapittel 15 i proposisjonen er det angitt at den nærmere avgrensningen av nærstående selskaper skal reguleres i Finansdepartementets skattelovforskrift (skattelovforskriften). Det samme gjelder nærmere regler om hvilke fordringer som skal omfattes av avskjæringsregelen. 

Finansdepartementet sender på høring forslag til ny § 6-2-2 i skattelovforskriften. Forslaget definerer hva som menes med nærstående selskaper og hvilke fordringer som skal omfattes av avskjæringsregelen. Det legges opp til at forskriftsbestemmelsen får virkning fra og med 6. oktober 2011.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 12. desember 2011. Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jon Tingvold   e.f.
avdelingsdirektør 
                                                                Frode Kristiansen
                                                                lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
Hovedorganisasjonen Virke  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Finanstilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl Postboks 1173 Sentrum 0107 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2
0158 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO