Høring - endret beskatning av fondskonto

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattereglene for fondskonto.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2017

Vår ref.: 16/4112 SL TV/MaH

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattereglene for fondskonto.

Etter gjeldende regler behandles investeringer i fondskonto skattemessig som individuell kapitalforsikring uten garantert avkastning. Det gjelder selv om forsikringselementet i avtalen er minimalt, og det reelt sett er tale om en aksjeinvestering. Det får den konsekvens at investeringer i aksjer via en fondskonto behandles etter reglene for kapitalforsikringer, og ikke etter reglene som gjelder for andre aksjeinvesteringer (aksjonærmodellen og fritaksmetoden).

Departementet mener det som reelt sett er aksjeinvesteringer, bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket komplisert og uoversiktlig for skattyter.

Det foreslås derfor i høringsnotatet at investeringer i aksje gjennom kapitalforsikring skal skattlegges på tilsvarende måte som investeringer i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite. Etter forslaget skal slik skattlegging skje når det ved investors død eller uførhet blir utbetalt mindre enn 50 prosent tillegg til gjenstående sparebeholdning på forsikringskontoen.

Forslaget vil innebære at investeringer i aksjer gjennom fondskonto blir skattlagt etter tilsvarende regler som andre aksjeinvesteringer, når forsikringselementet i avtalen er underordnet.

Høringsnotatet er lagt ut på Finansdepartementets nettsider.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er onsdag 1. februar 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                        Tom Venstad
                                                                        fagdirektør

 

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Aktuarkonsulenters Forum v/Dag Svege Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Finanstilsynet

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bank

Norges Handelshøyskole

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF)

Norsk Øko-Forum (NØF)

Norske Finansanalytikeres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo Børs ASA

Oslo Clearing ASA

Regelrådet

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen (VPS) ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet