Høring - Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Resultat: Skatteloven §§ 4-31 og 6-91 endret ved lov 13. desember 2013 nr. 117 (fra og med inntektsåret 2013). Se Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 12.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2013

Vår ref.: 07/1389 SL LJ/KR

Høring - Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)§§ 4-31 og 6-91.

Forslaget innebærer endringer i reglene som begrenser fradrag for gjeld og gjeldsrenter når personer bosatt i Norge eier bolig eller fritidsbolig i EØS-land der skatteavtalen med Norge benytter unntaksmetoden (fordelingsmetoden) for unngåelse av dobbeltbeskatning. Etter forslaget vil skattytere som nevnt innrømmes fradrag for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge. Forslaget vil dermed gi disse skattyterne økt mulighet til å fradragsføre gjeld og gjeldsrenter i Norge. Som vilkår for full fradragsrett foreslås det at skattyter ikke også får fradrag for den samme gjelden og de samme gjeldsrentene i utlandet.

Det vil bli foreslått at de nye reglene gis virkning fra og med inntektsåret 2013.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 20. juni 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Kåre Aasen Tveit  e.f.
lovrådgiver

                                                                Liv Jægersborg 
                                                                seniorrådgiver

 Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

Til toppen