Høring - Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Resultat: Skatteloven §§ 4-31 og 6-91 endret ved lov 13. desember 2013 nr. 117 (fra og med inntektsåret 2013). Se Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 12.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2013