Høring - endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2007

Vår ref.:
Deres ref. Vår ref.
200702053-   /JLØ
Dato
09.05.2007

Høringsbrev - ENDRINGER I FORSKRIFT OM SALÆR FRA DET OFFENTLIGE TIL ADVOKATER M.V

1. INNLEDNING
Som følge av bl.a. endringer i rettshjelpsloven, jf. endringslov av 15. april 2005 nr. 17 og stykkprisforskriften av 12.12.2005 er det behov for å foreta enkelte endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. av 3.12.1997 (salærforskriften). Det er i hovedsak nødvendig å oppdatere kommentarene til forskriften, men det er også behov for å gjøre enkelte endringer i selve forskriften. I tillegg til de endringene som følger av nytt regelverk, er det foreslått endringer/presiseringer på områder hvor det har vært tolkningstvil. 

Vi gjør oppmerksom på at Justisdepartementet på et senere tidspunkt vil sende på høring rapporten ”Rett til tolk” som gjelder tolking og oversettelse i norsk straffeprosess. I rapporten foreslås bl.a. endringer i salærforskriftens regler om betaling til tolker. Disse bestemmelsene omfattes ikke av den aktuelle høringen.

I det følgende omtales forslag til endringer i forskriften samt materielle endringer i kommentarene i kronologisk rekkefølge. Forslagene er utarbeidet i samarbeid med Justissekretariatene. I tillegg til de omtalte forslagene vil det bli foretatt endringer i kommentarene som utelukkende består i oppdatering av regelverket og presisering av gjeldende praksis.

2. ENDRINGSFORSLAG
§ 2  Den offentlige salærsats

Departementet foreslår i annet ledd annet punktum at det presiseres at forberedende arbeid og reisefravær hver for seg avrundes under ett oppover til nærmeste halvtime samt at avrundingen skjer for oppdraget under ett og ikke for hver enkelt dag. Forslaget innebærer ingen realitetsendring, men er kun en presisering av gjeldende praksis.

§ 7  Nedsettelse av salæret

Bestemmelsen i gjeldende § 7 første ledd annet punktum om at den salærberettigede skal gis rett til å uttale seg før salæret settes ned er generell, men er i praksis anvendt i fri sakførsels- og straffesaker. I følge kommentarene pkt. 7.2. siste avsnitt er det spesielt viktig at vesentlige reduksjoner i salæret tas opp med den salærberettigede. Slike reduksjoner er først og fremst aktuelt i fri sakførsels- og straffesaker. Salæret i fritt rettsrådssaker har inntil 1.1.06 bare unntaksvis vært fastsatt etter salærforskriften § 7. På bakgrunn av de lov- og forskriftsendringer som da fant sted fastsettes nå salæret etter § 7 i alle saker hvor det ytes fritt rettsråd utover stykkprissatsen. Etter gjeldene § 7 skal følgelig advokaten varsles i alle fritt rettsrådssaker hvor det er aktuelt å redusere salærets størrelse.

I fritt rettsrådssaker er imidlertid normalt både størrelsen på det totale salæret og en eventuell salærreduksjonen av begrenset omfang. Det nye systemet i rettshjelpsloven forutsetter dessuten at advokaten gir en grundig redegjørelse for saken i forbindelse med at det søkes om fritt rettsråd utover stykkprissatsen, jf. rettshjelpsforskriften § 3-5. Det er således en forutsetning både for bistand utover stykkpris og for salærfastsettelse etter § 7 at advokaten gir utfyllende informasjon om sakens karakter og omfang. Advokaten har i tillegg anledning til å begrunne timebruken ytterligere i forbindelse med innsendelse av salæroppgaven som danner grunnlaget for salærfastsettelsen etter § 7. Det er tidsbesparende og i advokatens egen interesse at begrunnelsen utdypes i de tilfellene hvor det er påløpt flere timer enn det som ble begrunnet i søknadsomgangen. På denne bakgrunn kan det ikke anses å være behov for at advokaten skal uttale seg en tredje gang om sakens omfang/salærets størrelse. Salærforskriften § 7 foreslås endret slik at bestemmelsen formelt blir begrenset til å gjelde i straffe- og fri sakførselssaker. Forslaget er begrunnet i forenklet saksbehandling og innebærer ingen realitetsendring i forhold til den praksis som har vært ført på rettsrådsstadiet.

§ 8  Reisefravær

Det følger av gjeldende § 8 første ledd første punktum at det i tidsrommet kl 0800-1600 på hverdager gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Det foreslås presisert at det bare er nødvendig reisetid og annet fravær som dekkes. En slik begrensing fremgår forutsetningsvis av regelverket og er innfortolket i bestemmelsen. Forslaget er derfor kun en kodifisering av gjeldende praksis og innebærer ingen realitetsendring.

§ 10  Etterarbeid

Det fremgår av kommentarene til gjeldende § 10 at i saker som omfattes av stykkprisforskriften, er betaling for etterarbeid inkorporert i stykkprissatsen.  Kommentaren har blitt tolket forskjellig og har ført til ulik praksis både med hensyn til dekning av etterarbeid i tillegg til stykkpris og i vurderingen av om det er grunnlag for skjønnsmessig salærfastsettelse i stykkprissaker (om arbeidet overstiger fastsatt stykkpris med mer enn 50 %). Spørsmålet om dekning av etterarbeid i tillegg til stykkprisen er nå regulert i stykkprisforskriften av 12.12.2005 § 2 annet ledd. Det fremgår her at salærforskriften § 10 ikke kommer til anvendelse i saker som betales med stykkpris. Selv om problemstillingen er avklart i stykkprisforskriften, foreslås det også inntatt i salærforskriften (ny § 10 tredje ledd) at § 10 ikke kommer til anvendelse i saker som betales med en stykkpris. Forslaget innebærer ingen realitetsendring, men er kun ment å gi bedre oversikt over forholdet mellom salærforskriften og stykkprisforskriften.

Spørsmålet om det er grunnlag for skjønnsmessig salærfastsettelse i stykkprissaker er utømmende regulert i stykkprisforskriften (G-13/05) § 11 med kommentarer. Det fremgår av kommentarene til § 11 første ledd pkt. 3 at salærforskriften § 10 ikke har betydning ved bedømmelsen av om timebruken i en sak overskrider stykkprisgrunnlaget etter stykkprisforskriften § 11. Ved vurderingen av i hvilken grad advokatens timebruk overstiger stykkprisgrunnlaget, skal det ikke legges til grunn at advokaten har brukt to timer til etterarbeid og i unntakstilfelle mer. Det er advokatens faktiske samlede timebruk som skal legges til grunn ved bedømmelsen av om timebruken overskrider fastsatt stykkpris med mer enn 50 %. Dersom dette vilkåret er oppfylt, jf. stykkprisforskriften § 11, skal salæret fastsettes etter reglene i salærforskriften. Salærfastsettende myndighet skal deretter vurdere om det er grunn til å betale etterarbeid som overstiger to timer, jf. salærforskriften § 10 annet ledd, samtidig som det totale salærkravet bedømmes etter salærforskriften § 7. Det anses ikke å være behov for å regulere denne problemstillingen ytterligere i salærforskriften. Det foreslås derfor bare at det inntas en henvisning til stykkprisforskriften § 11 pkt. 3 i kommentarene til salærforskriften § 10.

Det fremgår videre av kommentarene til salærforskriften § 10 at regning for utført etterarbeid sendes den rett som har hatt saken til behandling. Dersom etterarbeidet består av utferdigelse av anke-/kjæremålserklæring og denne avvises eller nektes fremmet, skal arbeidet honoreres av anke-/kjæremålsinstansen. Departementet har fått tilbakemeldinger fra enkelte domstoler om at regningen bør sendes til anke/kjæremålsinstansen i alle tilfeller hvor etterarbeidet består i anke-/kjæremålserklæring, herunder støtteskriv. Det vises til at det er anke-/kjæremålsinstansen som får tilsendt det aktuelle skriftlige materialet og som dermed har det reelle grunnlaget for å vurdere hva som er nødvendig arbeid i saken. Det er videre dommerne i denne instansen som realitetsbehandler anken/kjæremålet og som dermed har de nødvendige forutsetninger for å vurdere salærets størrelse. Kommentaren til § 10 foreslås på denne bakgrunn endret slik at salærkrav knyttet til anke/kjæremål i straffesaker som går utover 2 timer til ordinært etterarbeid, skal fastsettes og utbetales av anke-/kjæremålsinstansen Dette gjelder både i de tilfeller hvor instansen realitetsbehandler anken/kjæremålet og hvor anken/kjæremålet blir avvist eller nektet fremmet.

§ 11  Utsettelse eller bortfall av rettsmøte/oppdrag

Det følger av gjeldende § 11 første ledd at det ved avlysning eller utsettelse av rettsmøte/fylkesnemndsmøte med beregnet varighet inntil 2 dager ytes salær med tre ganger den offentlige salærsats pr. dag, og for inntil to dager. Videre følger det av bestemmelsens annet ledd at det ved avlysning eller utsettelse av rettsmøte/fylkesnemndsmøte med beregnet varighet utover to dager kan ytes godtgjøring med to ganger den offentlige salærsats pr. dag, forutsatt at vedkommende har som hovedbeskjeftigelse å utføre oppdrag som advokat, sakkyndig eller tolk, og kan dokumentere at andre oppdrag ikke kan tre istedenfor det som er bortfalt. Tilsvarende krav er en forutsetning for godtgjøring ved avlysning eller utsettelse av rettsmøte/fylkesnemndsmøte med beregnet varighet utover 14 dager, jf. § 11 tredje ledd.

Formuleringen i annet og tredje ledd indikerer at det ikke skal gis noen godtgjøring ved avlysning eller utsettelse av rettsmøte med beregnet varighet utover henholdsvis to og fjorten dager med mindre den salærberettigede kan dokumentere at andre oppdrag ikke kan tre istedenfor det som er bortfalt. I praksis betales imidlertid bortfall hvor det ikke kan gis slik dokumentasjon, etter bestemmelsen i § 11 første ledd, dvs. at det avlyste eller utsatte rettsmøtet betales med tre ganger den offentlige salærsats pr. dag i inntil 2 dager. Dette gjøres idet reelle hensyn tilsier at den salærberettigede ikke bør få dårligere betalt ved avlysing/utsettelse av et langvarig enn av et kortvarig rettsmøte.

Det foreslås presisert at bestemmelsen i § 11 første ledd skal gjelde ved avlysning eller utsettelse av alle rettsmøter, uavhengig av møtes beregnede varighet. Det forutsettes at rettsmøtet utsettes med kortere frist enn tre virkedager, jf. § 11 fjerde ledd. Videre foreslås det presisert at § 11 annet og tredje ledd først kommer til anvendelse fra rettsmøtets tredje dag. Forslaget er i hovedsak en kodifisering av gjeldende praksis og innebærer ingen realitetsendring.

Dersom et rettsmøte avholdes men oppdraget bortfaller gis den salærberettigede etter § 11 siste ledd maksimalt godtgjøring for den tid rettsmøtet faktisk har vart. Bestemmelsen kommer i hovedsak til anvendelse i de tilfeller hvor et rettsmøte avholdes, men selve oppdraget som tolk eller sakkyndig bortfaller. Dette vil for eksempel være tilfelle der en engasjert tolk møter i et rettsmøte som avholdes, men tolkens oppdrag bortfaller fordi det i stedet viste seg å være behov for en tolk i et annen dialekt eller språk. Den tolken som mistet oppdraget skal i dette tilfellet kun ha godtgjøring for den tid rettsmøtet faktisk har vart, selv om dette er vesentlig kortere tid enn hva som var satt av til møtet. Sjette ledd gir således anvisning på det maksimale som kan utbetales når det er avholdt rettsmøte, men oppdraget bortfaller.

Bakgrunnen for bestemmelsen var domstolenes ønske om en standardgodtgjøring til den tolken som mister sitt oppdrag. Det ble gitt uttrykk for at problemstillingen var mest aktuell i kortvarige saker og at det regelmessig engasjeres tolker for et noe lengre tidsrom enn det som er påkrevd, dvs. at tolken bestilles for en hel dag, mens oppdraget utføres i løpet av kortere tid. I en slik situasjon anses det urimelig at den tolken som mister sitt oppdrag skal få betalt for lengre tid enn det rettsmøtet faktisk har vart. I så fall ville betalingen ha oversteget det vedkommende ville fått hvis oppdraget ikke hadde falt vekk. Tilsvarende problemstilling oppstår også i de tilfeller hvor oppdraget i utgangspunktet er av mer langvarig karakter, dvs. hvor det er satt av flere dager eller uker til rettsmøtet. Det er da ikke nødvendigvis rimelig at vedkommende får betalt fullt ut for den tid det avholdte rettsmøtet faktisk varte. § 11 siste ledd gir begrenset veiledning når det gjelder betaling til tolken eller den sakkyndige i slike tilfeller.

Etter det departementet kjenner til, fastsettes salæret i slike tilfeller ofte ved en analog anvendelse av § 11 annet og tredje ledd, dvs. at den som mister sitt oppdrag får betalt tilsvarende beløp som ytes ved avlysning eller utsettelse av et rettsmøte. Denne løsningen virker hensiktsmessig og departementet anser det rimelig at betalingen er den samme både i de tilfeller et rettsmøte avlyses eller utsettes og hvor rettsmøtet avholdes men oppdraget bortfaller. Konsekvensene for den berørte vil være den samme i alle disse tilfellene. For å oppnå en ensartet praksis, foreslås derfor at salærforskriften § 11 annet og tredje ledd gis tilsvarende anvendelse i saker hvor rettsmøtet avholdes men oppdraget bortfaller. Bestemmelsen i gjeldende § 11 sjette ledd om at den salærberettigede (maksimalt) godtgjøres for den tid møtet faktisk har vart opprettholdes, men får kun anvendelse i saker med varighet inntil 2 dager, jf. ovennevnte begrunnelse for bestemmelsen.

§ 13  Klage og kjæremål

Som følge av endringer i rettshjelpsloven endres henvisningen i salærforskriften § 13 første ledd første punktum fra rettshjelpsloven § 28 a til § 27. Kjæremålsfristen i forskriftens § 13 første ledd annet punktum endres fra to uker til en måned. 


3. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
Endringsforslagene har ingen nevneverdige økonomiske konsekvenser fordi de i hovedsak innebærer endringer/presiseringer som er i samsvar med gjeldende praksis.

Forslaget om endring i forskriftens § 7 første ledd annet punktum vil innebære en mindre effektivisering av Fylkesmannens arbeid med salærfastsettelse i saker med fritt rettsråd. For øvrig har ikke forslaget noen administrative konsekvenser.

4. HØRINGSFRIST
Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 9. august 2007. Merknadene bes sendt per post til:

Justissekretariatene
Pb 8027 Dep
0030 Oslo

Spørsmål til høringen kan rettes til Vivi Danielsen hos Justissekretariatene, tlf 22991352 eller til Jostein Løvoll hos Justisdepartementet.


Med hilsen

Håvard Bekkelund                                                            Jostein Løvoll
avdelingsdirektør                                                              rådgiver

 

Vedlegg:

Forslag til endringer i salærforskriften:

§ 2 DEN OFFENTLIGE SALÆRSATS

Salær gis etter en timesats som fastsettes av Justisdepartementet. Tolker godtgjøres med 4/5 av denne timesatsen.

Det gis godtgjøring for hver påbegynte halvtime. Forberedende arbeid og reisefravær avrundes hver for seg for oppdraget under ett til nærmeste halvtime.  For rettsmøter som går over flere dager avrundes tiden oppad til nærmeste halvtime for hver enkelt dag. Rettsmøter som varer kortere enn en time godtgjøres med en time.

§ 7 NEDSETTELSE AV SALÆRET

Finner den salærfastsettende myndighet at det er benyttet lengre tid enn hva som er rimelig og nødvendig, skal salæret settes ned. I straffesaker og fri sakførselssaker skal vedkommende som har innlevert arbeidsoppgaven gis mulighet til å uttale seg før dette skjer. I straffesaker kan retten, om det finnes nødvendig, innhente sakens dokumenter for vurdering av saksforberedelsens omfang.

Når den salærfastsettende myndighet setter ned salæret, skal det gis en kort begrunnelse.

§ 8 REISEFRAVÆR

I tidsrommet kl 0800 - 1600 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for nødvendig reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring for reisetid.

§ 10 ETTERARBEID

Nødvendig etterarbeid som faktisk er utført av forsvarer, aktor, prosessfullmektig, bistandsadvokat eller sakkyndig godtgjøres med inntil to timer.

I unntakstilfelle kan det gis godtgjøring for etterarbeid ut over dette.

Bestemmelsen i første og annet ledd kommer ikke til anvendelse i saker hvor salæret fastsettes etter stykkprissatser.

§ 11 UTSETTELSE ELLER BORTFALL AV RETTSMØTE/OPPDRAG
 
Ved avlysing eller utsettelse av rettsmøte/fylkesnemndsmøte ytes salær med tre ganger den offentlige salærsats pr. dag for de to første dagene av møtets beregnede varighet.

Ved avlysning eller utsettelse av rettsmøte/fylkesnemndsmøte med beregnet varighet utover to dager, kan den salærberettigede etter særskilt søknad tilstås godtgjøring med to ganger den offentlige salærsats pr. dag fra og med dag tre, forutsatt at vedkommende har som hoved-beskjeftigelse å utføre oppdrag som advokat, sakkyndig eller tolk, og kan dokumentere at andre oppdrag ikke kan tre isteden for det som er bortfalt.

Ved avlysning eller utsettelse av rettsmøte/ fylkesnemndsmøte med beregnet varighet utover 14 dager, kan den salærberettigede etter særskilt søknad tilstås skjønnsmessig godtgjøring fra og med dag tre, forutsatt at vedkommende har som hovedbeskjeftigelse å utføre oppdrag som advokat, sakkyndig eller tolk og kan dokumentere at andre oppdrag ikke kan tre inn i stedet for det som er bortfalt.

Første, annet og tredje ledd gjelder kun hvor rettsmøtet /fylkesnemndsmøtet utsettes med kortere frist enn tre virkedager.

Ved utsatt eller avlyst rettsmøte/fylkesnemndsmøte kan advokater og sakkyndige etter en konkret vurdering tilstås særskilt godtgjøring for nødvendige forberedelser til møtet.

Dersom et rettsmøte med beregnet varighet inntil 2 dager avholdes men oppdraget bortfaller, gis den salærberettigede godtgjøring for den tid møtet faktisk har vart. For rettsmøter med beregnet varighet utover to dager gjelder annet og tredje ledd tilsvarende.

§ 13 KLAGE OG KJÆREMÅL

Avgjørelser truffet av domstolene i medhold av denne forskrift kan påkjæres til overordnet domstol etter reglene i rettshjelploven § 27 jf. straffeprosessloven § 78 annet ledd. Kjæremålsfristen er en måned. 

Høringsinstanser:

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstolsadministrasjonen
Trygderetten
Fylkesmennene
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Advokatforeningen
Juristforbundet
Forsvarergruppen av 1977
Bergen forsvarerforening
Juristenes rettshjelperforening
Dommerforeningen
Fylkesnemndene for sosiale tjenester
Noricom tolketjeneste
Tolkebyrået
Tolketjenesten i Kristiansand
Tolkeforeningen
Tolkeforbundet
Legeforeningen
Psykologforeningen
Norsk psykiatrisk forening
Rettsmedisinsk forening

Til toppen