Høringer

Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endring i forskrift av 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) og forskrift av 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften). Forslagene er basert på erfaringer som er gjort i forbindelse med utvikling og innføring av nasjonal kjernejournal og fra utvikling og innføring av e-resept. Kjernejournalforskriften og reseptformidlerforskriften er hjemlet i den nye pasientjournalloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.07.2016