Høring - Etablering av Norsk pasientregister som et personidentifiserbart register

Høringsfrist 20. desember 2005

Se Ot.prp.nr. 49 (2005-06), fremlagt 31. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Kultur- og kirkedepartementet (29.09.05) – ingen merknader
Olje- og energidepartementet (29.09.05) – ingen merknader
Samferdselsdepartementet (27.09.05) – ingen merknader
Miljøverndepartementet (02.11.05) – ingen merknader
Norsk Thyreoideforening (01.11.05)
Kommunal- og regionaldepartementet (24.11.05) – ingen merknader
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (22.11.05)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (24.11.05)
Landsorganisasjonen i Norge (29.11.05)
Ullevål universitetssykehus HF (29.11.05)
Høgskolen i Lillehammer (17.11.05)
Statens legemiddelverk (02.12.05)
Kreftforeningen (05.12.05)
Norges Forskningsråd (06.12.05
Nasjonalforeningen for folkehelsen (15.12.05)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (09.12.05)
Justis- og politidepartementet (13.12.05)
Landbruks- og matdepartementet (14.12.05) – ingen merknader
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (15.12.05)
Høgskolen i Østfold (12.12.05) – ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (15.12.05)
Norges Farmaceutiske Forening (14.12.05) – Ingen merknader
Statens strålevern (13.12.05)
Helse Vest RHF (15.12.05) – Ingen merknader
Universitetet i Oslo (15.12.05)
Statistisk Sentralbyrå (21.12.05)
Barne- og familiedepartementet (19.12.05) – Ingen merknader
Sametinget (14.12.05)
Norges Diabetesforbund (19.12.05)
Norges Astma og Allergiforbund (15.12.05)
Helse Nord RHF (16.12.05)
Kompetansesenter for IT i helsevesenet (19.12.05)
Pasientombudskollegiet (19.12.05)
SINTEF Helse (19.12.05)
Arbeids- og sosialdepartementet (19.12.05)
Stiftelsen Bergensklinikkene (20.12.05)
Universitets- og høgskolerådet (19.12.05)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (18.12.05) – Ingen merknader
Sykehuset Østfold HF (11.12.05)
Moderniseringsdepartementet (20.12.05)
Konkurransetilsynet (03.10.05) – Ingen merknader
Universitetet i Tromsø (19.12.05)
Fylkesmannen i Vestfold (12.12.05) – Ingen merknader
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (20.12.05)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (19.12.05)
Den norske lægeforening (19.12.05)
Universitets- og høgskolerådet (19.12.05)
Norsk Psykologforening (20.12.05)
De nasjonale forskningsetiske komiteer (13.12.05)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (19.12.05) – Ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (21.12.05)
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (20.12.05)
Sosial- og helsedirektoratet (20.12.05)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (16.12.05)
Utdannings- og forskningsdepartementet (21.12.05)
Regional komite for medisinsk forskningsetikk Sør Norge (16.12.05)
Rikshospitalet HF (19.12.05)
Norges Apotekerforening (20.12.05)
Norsk Revmatikerforbund (20.12.05)
Norsk Sykepleierforbund (05.12.05)
Rusbehandling Midt-Norge (20.12.05)
Sykehuset innlandet HF (20.12.05) – Ingen merknader
Akershus universitetssykehus HF (20.12.05)
Regional komitè for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge (20.12.05)
Utenriksdepartementet (20.12.05)
Arbeidsgiverforeningen NAVO (22.12.05) – Ingen merknader
Forsvarsdepartementet (21.12.04) – Ingen merknader
Helse Sør RHF (28.12.05) – Ingen merknader
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (02.01.06)
Rikshospitalet HF, Radiumhospitalet (20.12.05)
Skadeforebyggende forum (20.12.05)
Helse Nordmøre og Romsdal HF (20.12.05)
Statens helsetilsyn (23.12.05)
N.K.S Kløverinstitusjoner (20.12.05)
Bioteknologinemnda (23.12.05)
Datatilsynet (22.12.05)
St. Olavs Hospital HF (03.01.06)
Haraldsplass Diakonale sykehus (03.01.06) – Ingen merknader
Barneombudet (06.01.06)
Statens institutt for rusmiddelforskning (19.01.06)
Helse Øst RHF (06.01.06)
Universitetet i Bergen (06.01.06)
Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag (04.01.06)
Helsetilsynet i Nordland (20.01.06)