Høring - forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2013

Vår ref.: 13/1689 SL BBE/KR

Høring - forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap      

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om begrensning av fradrag ved inntektsskatteligningen for renter som betales til nærstående långiver (interne renter).

Forslaget innebærer at fradrag for rentekostnader som overstiger 25 pst. av en særskilt fastsatt resultatstørrelse, avskjæres. Andelen på 25 pst. utgjør dermed en ramme for skattyterens samlede rentefradrag. Det er likevel bare fradraget for interne renter som eventuelt begrenses. 

Ved beregningen av fradragsrammen tas det utgangspunkt i skattyterens alminnelige inntekt. Netto rentekostnader og skattemessige avskrivninger skal tilbakeføres i dette grunnlaget. Rammen for rentefradraget utgjør 25 pst. av denne resultatstørrelsen. Avskåret rentefradrag kan framføres til fradrag i de fem påfølgende inntektsårene.

Det foreslås at regelen skal gjelde for aksjeselskaper og øvrige selskaper mv. som lignes som eget skattesubjekt. Videre omfattes deltakerlignede selskaper og NOKUS-selskaper, samt selskaper og innretninger med begrenset skatteplikt til Norge. 

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 24. juni 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Amund Noss  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                      Bjørn Berre
                                                                      avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Attac Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Småbedriftsforbundet
Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio - hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Verdipapirfondenes forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM

Til toppen