Høring - forslag om bruk av utvidet uttømmende politiattest ved tilsettinger i Tolletaten

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om adgang til bruk av utvidet uttømmende politiattest ved tilsettinger i Tolletaten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2017

Vår ref.: 16/2307 SL UR/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om adgang til bruk av utvidet uttømmende politiattest ved tilsettinger i Tolletaten.

Tollmyndighetene kan i dag innhente ordinær politiattest i forbindelse med tilsettinger i Tolletaten. Forslaget innebærer at tollmyndighetene skal kunne kreve utvidet uttømmende politiattest ved tilsetting i særskilte stillinger. Tollmyndighetene vil derved få bedre muligheter til å vurdere hvem som er egnet til å utføre oppgaver i Tolletaten.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 19. april 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tor Lande
avdelingsdirektør

                                                                                Unni Raadim
                                                                                lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge (FNO)

Fraktefartøyenes Rederiforening

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Lastebileier-Forbund

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Morokulien - Grensetjenesten

Norges Bank

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet

Regnskap Norge

Regjeringsadvokaten

Skattebetalerforeningen

Riksadvokatembetet

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Tolldirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen