Forsiden

Høring - forslag om omlegging av dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting og innføring av en ny støtteordning for minoritetsmedier

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag om å legge om dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting slik at den blir plattformnøytral i sin innretning, samt et forslag om å innføre en ny støtteordning for minoritetsmedier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2013

Vår ref.: 13/3433

Høring - forslag om omlegging av dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting og innføring av en ny støtteordning for minoritetsmedier

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag om å legge om dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting slik at den blir plattformnøytral i sin innretning, samt et forslag om å innføre en ny støtteordning for minoritetsmedier.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/dep/kud/dok/hoeringer.

Høringsfrist er 21. november 2013. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                              

 

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg

Høringsinstanser:

Departementene

Discovery

Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkasting

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group

Norsk journalistlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norske film-, tv- og spillprodusenters forening

NRK

P4

Radio Energy, NRJ Norge

SBS Radio Norge

Sametinget

Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner

TV 2

TV3

TVNorge

Utlendingsdirektoratet