Høring - forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2013

Vår ref.: 12/5221 SL EF/kth

Høring - forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet.

Forslaget innebærer nye bestemmelser i ligningsloven og merverdiavgiftsloven som pålegger advokater en plikt til å gi opplysninger om innskudd og gjeld, pengeoverføringer, deposita og andre mellomværender på klientbankkonti og andre konti i advokatens navn. Etter forslaget skal opplysningsplikten også gjelde for andre som har lovbestemt taushetsplikt om slike opplysninger.

Den enkelte høringsinstans må selv vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 8. april 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Amund Noss  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                        Elisabeth Frankrig
                                                                        lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 OSLO

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Attac Norge

Osterhausg. 27

0183 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 OSLO

Domstolsadministrasjonen

Postboks 5678

7485 TRONDHEIM

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)

Postboks 2658 Solli

0203 OSLO

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Handelshøyskolen BI

 

0442 OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
v/generalsekr. Malene Kenzel

Avdeling for Offentlig Ret Juridisk Institut Aarhus Universitet Bartholins Allé Bygning 1350

8000 Århus
DANMARK

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

Parkveien 55

0256 OSLO

Norges Fiskarlag

Pirsenteret

7005 TRONDHEIM

Norges Fondsmeglerforbund

Postboks 1501 Vika

0117 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellev. 30

5045 BERGEN

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik Ibsens gate 20

0255 OSLO

Norges kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollg. 9

0158 OSLO

Norsk Øko-Forum (NØF)

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Oljeskattekontoret

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Samarbeidsrådet for frie yrker
v/Den norske Advokatforening

Kristian Augusts g. 9

0164 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Statens innkrevingssentral

Postboks 455

8601 MO I RANA

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Drammensveien 264

0246 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet

Postboks 7806

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet

Hansine Hansensv. 14

9019 TROMSØ

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

 

Til toppen