Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endring av beskatningen av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013

Vår ref.: 12/4650 SL ELHG/KR

Høring - forslag til endring av beskatningen av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger   

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endringer i beskatningen av barn og unge som har fått erstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger.

Etter gjeldende rett er formuesfritaket i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 4-22 begrenset til å gjelde engangserstatninger til barn og unge for personskade som har ført til minst 50 prosent nedsatt ervervsevne eller tap av forsørger etter reglene i skadeserstatningsloven kapittel 3. Departementet foreslår i høringsnotatet å innføre formuesfritak også for engangsutbetalinger av ulykkes-, sykdoms- og uføreforsikring til personer under 21 år ved personskade, sykdom og lyte, samt for ulykkesforsikring eller dødsfallsforsikring ved død til etterlatte personer under 21 år. Departementet foreslår videre å utvide formuesfritaket for skadeserstatning til også å gjelde engangserstatninger til barn og unge etter yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr. 65, samt erstatning for personskade og tap av forsørger etter utenlandsk erstatningsrett. I tillegg foreslår departementet opphevelse av kravet om at personskaden, som skattyter har fått erstatning for, har ført til minst 50 prosent nedsatt ervervsevne.

Etter skatteloven § 2-14 femte ledd kan barn som har fått erstatning for personskade eller tap av forsørger etter skadeserstatningsloven, lignes særskilt for erstatningsbeløpet og avkastningen av dette. Departementet foreslår at adgangen til særskilt ligning av barn og unge skal utvides til å gjelde for alle ytelser som er omfattet av formuesskattefritaket i skatteloven § 4-22.

Etter forslaget skal endringene tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Departementet ber om høringsuttalelser innen 25. januar 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til [email protected]  Liste over høringsinstanser er vedlagt.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                         Kåre Aasen Tveit
                                                                         lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Personskadeforbundet (LNT)

Hausmannsgate 19

0182 Oslo

Barneombudet

Postboks 8889 Youngstorget

0028 OSLO

Til toppen