Høring - forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i bortvisningsreglene i opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8 og privatskoleloven § 3-10. Konsekvent grensesetting og håndheving av ordensreglementet er viktig for å skape ro og orden i klasserommet og for å skape et læringsmiljø som fremmer trivsel og læring. Departementet ønsker med dette forslaget å legge til rette for å bevare og styrke læreres autoritet i undervisningssituasjonen gjennom å åpne for at rektorenes myndighet til å fatte avgjørelse om bortvisning fra undervisningen for inntil en dag kan delegeres til lærerne.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i bortvisningsreglene i opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8 og privatskoleloven § 3-10. Konsekvent grensesetting og håndheving av ordensreglementet er viktig for å skape ro og orden i klasserommet og for å skape et læringsmiljø som fremmer trivsel og læring. Departementet ønsker med dette forslaget å legge til rette for å bevare og styrke læreres autoritet i undervisningssituasjonen gjennom å åpne for at rektorenes myndighet til å fatte avgjørelse om bortvisning fra undervisningen for inntil en dag kan delegeres til lærerne.
(05.06.2009)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken  (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – forslag om å endre bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven om delegering av myndighet til bortvisning av elever fra undervisningen (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. mars 2010 i Prop. 95 L (2009–2010) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag er behandlet i proposisjonens kapittel 3. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.