Høring - Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift

Det skal bli enklere og billigere for folk å bygge terrasser og tilbygg på egen eiendom. Det foreslås derfor at flere terrasser og tilbygg unntas fra kravet om søknadsplikt, og at regelverket på enkelte punkt klargjøres for å forenkle kommunens saksbehandling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.10.2020

Vår ref.: 19/2507

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift på alminnelig høring.

Forslagene skal gjøre det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunene skal slippe å bruke ressurser på mindre byggesaker. Det foreslås at noen flere tiltak unntas fra kravet om søknadsplikt, og at regelverket på enkelte punkt klargjøres for å forenkle kommunens saksbehandling.

Det foreslås å unnta flere terrasser fra søknadsplikt. I dag må du sende en søknad til kommunen når du skal oppføre en terrasse til huset ditt som er mer enn 0,5 meter over bakken. Nå foreslås det at terrassene kan ha en høyde på inntil 1 meter, og oppføres med rekkverk, uten at de blir søknadspliktige. Det foreslås også at reglene om beregning av eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelder for terrassene. Det betyr at eiendommer som er fullt utnyttet i dag også kan benytte seg av unntaket.

Det foreslås også å utvide dagens unntaksbestemmelse for tilbygg. Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan i dag oppføres uten søknad til kommunen dersom det kun skal brukes til bod eller lignende. Nå foreslås det at disse tilbyggene også kan brukes til beboelse og varig opphold uten at det medfører at man må søke kommunen. Tilbygget må være i samsvar med gjeldende regler, blant annet arealplaner. Tilbygget må ligge minst 4 meter fra nabogrensen.

Et forslag er å definere hva som ligger i begrepet "frittliggende bygninger", som er et sentralt vilkår i loven for at kommuner kan godkjenne plassering av bygninger nærmere nabogrensen enn lovens hovedregel som er 4 meter. Forslaget er at det må være en fysisk avstand på 1 meters mellom frittliggende bygninger.

Det foreslås også å tydeliggjøre tidspunktet for når den som bygger uten søknad skal sende inn melding til kommunen om at det er oppført en bygning. I forslaget klargjøres også hvilken informasjon eier må gi kommunen i denne meldingen.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under "send inn høringssvar" nederst på nettsiden.

Frist for å sende inn høringssvar er 12. oktober 2020.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål om forslag til endringene kan rettes til fagdirektør Nina Sundell på tlf. 22 24 68 94.

 

Med hilsen

 

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Nina Sundell

fagdirektør

 

 

 

Departementene, alle
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Akademikerne
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asplan Viak AS
Bane NOR SF
Bergen Huseierforening
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Byggfakta AS
Byggeindustrien
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Forbrukerrådet
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Jernbanedirektoratet
JM Norge AS
KS
Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Longyearbyen lokalstyre
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljødirektoratet
Multiconsult AS
Norconsult AS
Nordlandsforskning
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Naturvernforbundet
Norges Statsbaner (NSB)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Vellenes Fellesorganisasjon
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)
Norsk Eiendom
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Rådmannsforum
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Nye Veier AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Riksantikvaren
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sametinget
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
SMB Norge
Skanska Norge
Standard Norge
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Sysselmannen på Svalbard
Teknisk ukeblad
Norsk Teknologi (TELFO)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
Veidekke ASA
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velforbundet - Vellenes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS