Høring Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest

Det er gjort endringer i fagskoleloven som gjelder fra 1. juli 2016, jf. Prop. 95 L (2015-2016), hvor det blant annet ble fastsatt nye bestemmelser om blant annet studentenes rett til å klage, sanksjoner som annullering, bortvisning og utestenging, skikkethetsvurdering, politiattest, samt opprettelse av et nasjonalt klageorgan. I den forbindelse ble det gitt hjemmel i lov til å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift om blant annet nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning, politiattest og vurdering av skikkethet. Forslag om nye bestemmelser om nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning og politiattest sendes med dette på høring. I tillegg foreslås det ny inndeling av bestemmelsene i forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2016