Høring Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest

Det er gjort endringer i fagskoleloven som gjelder fra 1. juli 2016, jf. Prop. 95 L (2015-2016), hvor det blant annet ble fastsatt nye bestemmelser om blant annet studentenes rett til å klage, sanksjoner som annullering, bortvisning og utestenging, skikkethetsvurdering, politiattest, samt opprettelse av et nasjonalt klageorgan. I den forbindelse ble det gitt hjemmel i lov til å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift om blant annet nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning, politiattest og vurdering av skikkethet. Forslag om nye bestemmelser om nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning og politiattest sendes med dette på høring. I tillegg foreslås det ny inndeling av bestemmelsene i forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2016

Vår ref.: 16/6755

Høring - Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest 

Det er gjort endringer i fagskoleloven som gjelder fra 1. juli 2016, jf. Prop. 95 L (2015-2016), hvor det blant annet ble fastsatt nye bestemmelser om blant annet studentenes rett til å klage, sanksjoner som annullering, bortvisning og utestenging, skikkethetsvurdering, politiattest, samt opprettelse av et nasjonalt klageorgan. I den forbindelse ble det gitt hjemmel i lov til å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift om blant annet nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning, politiattest og vurdering av skikkethet.

Forslag om nye bestemmelser om nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning og politiattest sendes med dette på høring. I tillegg foreslås det ny inndeling av bestemmelsene i forskriften.

Forslag om bestemmelser som regulerer vurdering av skikkethet, jf. fagskoleloven § 11, vil bli fulgt opp som egen høringssak senere. Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift om fagskoleutdanning.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.

Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2511673. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no).  Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er tirsdag 20. desember 2016.

 

Med hilsen                                                                        

 

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                   Ann Marit Roterud Espe
                                                                                   rådgiver

Bårdar Akademiet AS
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Menighetsbibelskolen
Nordland kunst- og filmfagskole
Ålesund kunstfagskole
Forum for fagskoler - Abelia
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Rådet for offentlige fagskoler
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Felles studieadministrativt tjenestesenter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Justis- og beredskapsdepartementet
Datatilsynet
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet Atlantis
Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS 
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Rudolf Steinerhøyskolen
VID vitenskapelig høgskole
Westerdals høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet

Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Norsk studentorganisasjon
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets høgskole Krigsskolen
Luftkrigsskolen Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Regelrådet
Forsvarets ingeniørhøgskole
Norsk presseforbund
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Universitetssenteret på Svalbard
Senter for internasjonalisering av utdanning
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Statens lånekasse for utdanning
Felles klagenemnd Elevorganisasjonen
KS
Politidirektoratet
Universitets-og høgskolerådet