Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Forslagene som sendes på høring omfatter endringer på følgende områder: 1) Plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn, 2) Bestemmelsene om organisering av elevene i grupper – kravet til sosial tilhørighet, 3) Plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor grunnopplæringen, 4) Minoritetsspråklige elevers rett til utvidet tid i videregående opplæring, 5) Plikt til foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring, 6) Rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen, 7) Bestemmelsene om private skoler for funksjonshemmede, 8) Skolepenger for særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2008

Vår ref.: 200806371

 

HØRING - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring.

Forslagene omfatter endringer på følgende områder:

  • plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn
  • bestemmelsene om organisering av elevene i grupper – om sosial tilhørighet
  • plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor grunnopplæringen
  • minoritetsspråklige elevers rett til utvidet opplæring i videregående opplæring
  • plikt til foreldresamarbeid i grunnskole- og videregående opplæring
  • rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen
  • bestemmelsene om private skoler for funksjonshemmede
  • skolepenger for særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1977. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til  postmottak@kd.dep.no. innen 31. desember 2008. Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format, og ikke som skannede PDF-filer.Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hege Johansen
avavdelingsdirektør

 


Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Akademikerne
Aktive foreldre
Arbeidsgiverforening (NAVO)
Barneombudet
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Privatskoleorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne friskolers forbund (KFF)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norske fag- og friskolers forbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk Montesorriforbund
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentunion
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskoler
Private skoler med rett til statstilskudd
Riksrevisjonen
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (SRY) v/Utdanningsdirektoratet
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Steinerskolene i Norge
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)