Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Forslagene som sendes på høring omfatter endringer på følgende områder: 1) Plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn, 2) Bestemmelsene om organisering av elevene i grupper – kravet til sosial tilhørighet, 3) Plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor grunnopplæringen, 4) Minoritetsspråklige elevers rett til utvidet tid i videregående opplæring, 5) Plikt til foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring, 6) Rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen, 7) Bestemmelsene om private skoler for funksjonshemmede, 8) Skolepenger for særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2008

Resultat:

Forslagene som sendes på høring omfatter endringer på følgende områder: 1) Plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn, 2) Bestemmelsene om organisering av elevene i grupper – kravet til sosial tilhørighet, 3) Plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor grunnopplæringen, 4) Minoritetsspråklige elevers rett til utvidet tid i videregående opplæring, 5) Plikt til foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring, 6) Rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen, 7) Bestemmelsene om private skoler for funksjonshemmede, 8) Skolepenger for særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett.
(04.11.2008)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil) 

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 3. april 2009 i Ot.prp. nr. 55 (2008–2009) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag er behandlet i proposisjonens kapittel 2–5, 7–9 og 11. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.