Høring - forslag til forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Forslaget til forskrift følger opp Stortingets vedtak til lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr, jf. Prop. 99 L (2018-2019) og Innst. 348 L (2018-2019) hvor det er lagt til grunn at det skal etableres en egen omstillingsordning på til sammen 100 millioner kroner som skal forvaltes av Innovasjon Norge. Landbruks- og matdepartementet foreslår at en mindre del av disse midlene trekkes fra omstillingsmidlene som forvaltes av Innovasjon Norge, og benyttes til en ordning for tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere og på nærmere vilkår noen andre mottakere. Formålet er å legge til rette for annet inntektsgivende arbeid for pelsdyroppdrettere når arbeidet på pelsdyrgården faller bort etter avvikling av hold av pelsdyr. Dette vil utfylle ordningen for omstillingsmidler som forvaltes av Innovasjon Norge, og som gjelder etablering av ny virksomhet og investering i ny eller eksisterende virksomhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2020

Vår ref.: 20/465

Høring - forslag til forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere.

Vi ber om eventuelle synspunkter på forslaget innen 27. mai 2020.

Vi ber høringsinstansene vurdere å forelegge høringsnotatet for underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Alle kan sende innspill til høringen.

Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2697342/

Høringsuttalelser blir publisert.

Med hilsen

Kristin Nummedal (e.f.)

avdelingsdirektør

Odd Anders Nilsen

fagdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi:

Landbruksdirektoratet

 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Innovasjon Norge
 • Norges Bondelag
 • Norges pelsdyralslag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag