Høring Forslag til midlertidig endring i forskrift om opptak til høgre utdanning angående kravet til fysisk prøve ved opptak til paramedisin

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig endring i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning (opptaksforskriften). Forslaget gjelder unntak fra kravet til fysisk prøve ved opptak til 3-årig bachelor i paramedisin. Endringsforslaget gjelder for opptak til studieåret 2020/2021. I høringsnotatet foreslår departementet at søkere kun må levere egenerklæring for å kvalifisere for opptak i hovedopptaket

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2020

Vår ref.: 20/2599

Utsatt frist: Høring - Forslag om midlertidig endring i forskrift om opptak til høgre utdanning angående kravet til fysisk prøve ved opptak til paramedisin

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig endring i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning (opptaksforskriften). Forslaget gjelder unntak fra kravet til fysisk prøve ved opptak til 3-årig bachelor i paramedisin. Endringsforslaget gjelder for opptak til studieåret 2020/2021.

Grunnet Covid-19 er det vanskelig å gjennomføre fysiske prøver forut for årets opptak. For at det skal være mulig å gjøre unntak fra dette kravet for opptak for studieåret 2020/20121, må det foretas en midlertidig endring i opptaksforskriften.

I høringsnotatet foreslår departementet at søkere kun må levere egenerklæring om fysisk form for å kvalifisere for opptak. Dette anses som tilstrekkelig. Det forutsettes imidlertid at institusjonene sørger for at studentene som uteksamineres har tilstrekkelig fysisk yteevne for å kunne fungere i yrket som paramedisiner. Institusjonene kan legge inn arbeidskrav eller lignende som sikrer at studentene oppfyller kravene.

Utsatt høringsfrist til mandag 18. mai 2020 kl. 14.00. Regionale helseforetak har høringsfrist mandag 18. mai kl.14:00. Høringen legges også ut på www.regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2701384Med hilsen 


Anne Karine Nymoen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                         Bendik Sjølander
                                                                                         rådgiver

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • NSKI Høyskole
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • De regionale helseforetakene
 • Utdanningsdirektoratet
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Elevorganisasjonen
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Norsk studentorganisasjon
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Norge
 • AOF Østfold
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Beverage Academy AS
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Hordaland helsefagskole
 • Høyskolen Kristiania
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Karmsund videregående skole
 • Kunst og Design College
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Levanger Fagskole
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lofoten reiselivfagskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Menighetsbibelskolen
 • NKI AS
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges yrkesakademi
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Pilot Flight Academy AS
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Sørlandets fagskole
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Trondheim fagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ytre Namdal fagskole
 • Ålesund kunstfagskole
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Kompetanse Norge
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Videregående skoler (via Fylkeskommunene)
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Forskerforbundet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt fagskoleråd