Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Forslaget innebærer blant annet en ny formålsparagraf som på sikt skal kunne omfatte alle lån fra Husbanken. Dagens grunnlån foreslås delt i tre; lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte og lån til studentboliger. Kriteriene til boligkvalitet justeres noe, mens kvalitetskriteriene for eksisterende boliger i hovedsak videreføres. Den nye forskriften innebærer en enklere regelverksstruktur, og legger til rette for digitalisering og automatisering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2019

Vår ref.: 16/3421-47

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken, som vil erstatte forskrift av 22. desember 2004 om grunnlån fra Husbanken og forskrift av 21. desember 2015 om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Nærmere om forslaget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en ny regelverksstruktur for lån fra Husbanken. Dette innebærer blant annet på sikt å samle alle forskriftene som handler om lån fra Husbanken i én forskrift "forskrift om lån fra Husbanken". I tillegg foreslår departementet at dagens grunnlån deles i tre: "lån til boligkvalitet", "lån til utleieboliger for vanskeligstilte" og "lån til studentboliger".

Samtidig foreslår departementet nye kvalitetskriterier for nye boliger i lån til boligkvalitet, som deles inn i "miljøvennlige boliger" og "livsløpsboliger". Lån til "miljøvennlige boliger" skal bidra til oppføring av boliger med godt inneklima og miljøvennlige materialer og byggemetoder. Lån til "livsløpsboliger" skal bidra til oppføring av boliger som legger til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan bo i egen bolig, leve aktive liv og være selvhjulpne. Boligene skal også legge til rette for at beboerne skal kunne motta pleie- og omsorgstjenester på en god og effektiv måte.

Departementet foreslår også at lån til studentboliger i større glad harmoniseres med tilskudd til studentboliger som Husbanken forvalter på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Videre foreslår departementet at Husbanken får tydeligere avslagshjemler for å sikre seriøsitet i prosjektene de finansierer.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringssaken er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2618225. Høringsuttalelser skal avgis elektronisk, under "send inn høringssvar" nederst på denne siden. 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no.

Fristen for å sende inn høringssvar er 15. februar 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ane Seip Flaatten, e-post: ane-seip.flaatten@kmd.dep.no.

 

Med hilsen

Benedikte Endresen (e.f.)
avdelingsdirektør
Nora Svarstad Ytreberg
førstekonsulent

Alle departementene 
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asker og Bærum Boligbyggelag
Asplan Viak AS
Bankklagenemnda
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Byggeindustrien
Byggemiljø - Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL), Essendrops gate 3
Byggfakta AS
Byggvareindustriens Forening
Chr. Michelsens institutt, Avd. for samfunnsfag og utvikling
Civitas AS
Cowi AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den Polytekniske Forening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
DNV - GL
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
FAFO Forskningsstiftelsen
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Finansforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere v/ KS
Forum for plan- og bygningsrett v/Tekna
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Glass og Fasadeforeningen
Glava AS
Grønn Byggallianse v/Erik Hammer
Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Innlandet (Tidl. HiL og HiH)
Høgskolen i Kristiania
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet (Tidl. HiB, HiSF og HSH)
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Jernbanedirektoratet (Tidl. Jernbaneverket)
JM Norge AS v/region Oslo
Jøtul AS
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL), Porsgrunn kommune
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
KS
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leieboerforeningen Bergen
Leieboerforeningen i Oslo
Longyearbyen lokalstyre
LUKS
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Naturvernforbundet
Nelfo 
NIBR - By- og regionsforskningsinstituttet, OsloMet
NITO Takst
Norconsult AS
Nord studentsamskipnad
NORD Universitet 
Nordlandsforskning
Norges Bank
Norges Arktiske studentsamskipnad
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Norges Praktiserende Arkitekter
Norges Teknisk-Natutvitenskapelige Universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norgips Norge AS
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk solenergiforening
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Teknologi (TELFO)
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML) c/o Arkitektenes Hus
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
OPAK AS
ORAS AS
Oslo og Akershus høgskolenes studentsamskipnad
OsloMet
Plastindustriforbundet
Rambøll Norge AS
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Riksantikvaren
Rørentreprenørende Norge (Tidligere NRL)
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sametinget
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
SOBAS, Studentorganisasjonen ved Bergen arkitekthøyskole
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Studentorganisasjonen i Agder
Studentorganisasjonen i Bodø
Studentorganisasjonen ved MI Trondheim
Studentorganisasjonen ved universitetet i Stavanger
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Finnmark
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Molde 
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Vestfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Sykehusbygg HF
Sysselmannen på Svalbard
Teknisk ukeblad
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
TKS Heis AS
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Universitetet for miljø-og biovitenskap
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Veidekke ASA VFO
Velux Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning