Historisk arkiv

Forenklinger gir lavere husleie for studentene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Norge er i endring, og offentlig sektor må endre seg i takt med resten av samfunnet. Derfor fornyer og endrer vi grunnlånet fra Husbanken. Målet er å få billigere studentboliger, flere miljøvennlige boliger og mer tilrettelagte boliger som en kan bo i hele livet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2020. Dagens grunnlån deles i tre ordninger: lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til studentboliger.

Fører til lavere husleie for studentene

I dag stiller Husbanken krav til ekstra boligkvaliteter også for studentboliger. I den nye forskriften er det ikke lenger tilleggskrav for studentboliger i regi av studentsamskipnader.

– Mange studenter har allerede en presset økonomi, og derfor forenkler regjeringen regelverket som gjør at det bygges billigere studentboliger. Det betyr at studentene får lavere husleie, og kan bruke mer av pengene sine på andre viktig ting, sier Mæland. 

Private utbyggere av studentboliger tar som regel markedsleie for sine boliger, og vil derfor ikke kunne få det nye lånet til studentboliger. De kan fremdeles få lån av Husbanken, men de må oppfylle kravene for boligkvalitet.

Lån til boligkvalitet skal gi flere miljøvennlige bolig og livsløpsboliger

Byggsektoren er storforbruker av materialressurser og energi. Regjeringen har en ambisjon om å redusere miljøpåvirkningen i byggeprosesser ved at bransjen tar i bruk mer miljøvennlige byggevarer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet innfører et nytt lån til miljøvennlige boliger som skal bidra til et godt inneklima og miljøvennlige materialer og byggemetoder.

– Det gir sunnere boliger for folk og mindre belastning på naturen. Dette er i tråd med at Norge har forpliktet seg til å kutte 40 prosent fra transport, bygg, avfall og jordbruk innen 2030, sier Mæland.

Det nye lånet skal gis til boliger som en kan bo i hele livet. De legger til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan bo i egen bolig og styre sin egen hverdag. Dette skal bidra til et bedre boligtilbud for en aldrende befolkning. Boligene skal også gjøre det enklere å motta pleie- og omsorgstjenester på en god måte.

Fremmer seriøsitet

Den nye forskriften gir Husbanken tydeligere hjemler til å gi avslag på lån hvis det er mistanke om at søker har gitt feil eller misvisende opplysninger. Husbanken kan også la være å utbetale et lån hvis det er mistanke om at søker er involvert i bedrageri eller lignende. Forskriften gir også Husbanken rett til å kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon.  Den nye forskriften legger også til rette for enklere og digitale søknadsprosesser.

Største endringen i låneordningen siden 2004

Den nye forskriften som trer i kraft fra 1. januar 2020 er den største endringen i låneordningen siden grunnlånet ble etablert i 2004.

– I dag stiller Husbanken få tilleggskrav til boligene som får lån til boligkvalitet. Det skyldes at byggteknisk forskrift i dag har strengere energikrav og har dermed nådd igjen en del av kravene som var en forutsetning for å få grunnlån tidligere. Lånene skal bidra til at det bygges boliger som har høyere kvalitet enn det de ville hatt om de ikke fikk lån fra Husbanken, sier Mæland

Formålet med lån fra Husbanken er også justert slik at dette bedre avspeiler hva de ulike låneordningene faktisk skal oppnå. Husbanken skal ikke konkurrere med private banker, men supplere det private markedet.

– Den nye forskriften er mer målrettet, men innebærer ingen endring i målgrupper for ordningene, sier Mæland.

Forskrift om lån fra Husbanken

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00