Tilleggshøring - Forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken

Forslaget innebærer en konkretisering og todeling av kriteriene for boligkvalitet, i henholdsvis miljøvennlige boliger og livsløpsboliger. Ved lån til miljøvennlige boliger foreslås det to alternative sett med krav, mens det ved lån til livsløpsboliger foreslås fire kumulative krav. Det er lagt vekt på at kriteriene til sammen er hensiktsmessige, objektive, tydelige og lette å forstå. I tillegg skal de være dokumenterbare, enkle å forvalte og må kunne digitaliseres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2019

Vår ref.: 16/3421

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken.

KMD har hatt forskriften på høring tidligere. I den første høringsrunden ba departementet særlig om innspill til konkretisering av kvalitetskriteriene for miljøvennlige boliger og livsløpsboliger. I denne tilleggshøringen foreslår KMD følgende konkretiseringer av §§ 2-3 og 2-4 i forskriften:

  • Ved lån til miljøvennlige boliger foreslås det to alternativer
    • Minst tre kriterier innen følgende områder må være oppfylt: Begrenset bruk av helse- og miljøskadelige stoffer, avfallssortering i byggeprosessen, fleksibilitet i planløsningen, miljødokumentasjon eller lavemitterende produkter.
    • Dokumentert oppfyllelse av spesifikke krav innenfor Svanemerket eller BREEAM-NOR.
  • Ved lån til livsløpsboliger foreslås det følgende kumulative krav: parsengsrom, vaskesøyle, bod og velferds- og smarthusteknologi.

Det er lagt vekt på at kriteriene er hensiktsmessige, objektive, tydelige og lette å forstå. I tillegg skal kriteriene være dokumenterbare og enkle å forvalte, og de må kunne digitaliseres.

Høringssaken er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2653287. Høringsuttalelser skal avgis elektronisk, under "send inn høringssvar" nederst på denne siden.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no.

Fristen for å sende inn høringssvar er 1. september 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Marie Brun Landmark,

e-post: marie-brun.landmark@kmd.dep.no.

 

Med hilsen

Benedikte Endresen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anders Halvorsen

seniorrådgiver

 

 

Alle departementene 
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asker og Bærum Boligbyggelag
Asplan Viak AS
Bankklagenemnda
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Byggeindustrien
Byggemiljø - Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL), Essendrops gate 3
Byggfakta AS
Byggvareindustriens Forening
Chr. Michelsens institutt, Avd. for samfunnsfag og utvikling
Civitas AS
Cowi AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den Polytekniske Forening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
DNV - GL
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
FAFO Forskningsstiftelsen
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Finansforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere v/ KS
Forum for plan- og bygningsrett v/Tekna
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Glass og Fasadeforeningen
Glava AS
Grønn Byggallianse v/Erik Hammer
Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Innlandet (Tidl. HiL og HiH)
Høgskolen i Kristiania
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet (Tidl. HiB, HiSF og HSH)
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Jernbanedirektoratet (Tidl. Jernbaneverket)
JM Norge AS v/region Oslo
Jøtul AS
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL), Porsgrunn kommune
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
KS
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leieboerforeningen Bergen
Leieboerforeningen i Oslo
Longyearbyen lokalstyre
LUKS
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Naturvernforbundet
Nelfo 
NIBR - By- og regionsforskningsinstituttet, OsloMet
NITO Takst
Norconsult AS
Nord studentsamskipnad
NORD Universitet 
Nordlandsforskning
Norges Bank
Norges Arktiske studentsamskipnad
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Norges Praktiserende Arkitekter
Norges Teknisk-Natutvitenskapelige Universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norgips Norge AS
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk solenergiforening
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Teknologi (TELFO)
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML) c/o Arkitektenes Hus
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
OPAK AS
ORAS AS
Oslo og Akershus høgskolenes studentsamskipnad
OsloMet
Plastindustriforbundet
Rambøll Norge AS
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Riksantikvaren
Rørentreprenørende Norge (Tidligere NRL)
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sametinget
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
SOBAS, Studentorganisasjonen ved Bergen arkitekthøyskole
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Studentorganisasjonen i Agder
Studentorganisasjonen i Bodø
Studentorganisasjonen ved MI Trondheim
Studentorganisasjonen ved universitetet i Stavanger
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Finnmark
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Molde 
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Vestfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Sykehusbygg HF
Sysselmannen på Svalbard
Teknisk ukeblad
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
TKS Heis AS
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Universitetet for miljø-og biovitenskap
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Veidekke ASA VFO
Velux Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning