Høring - forslag til presiseringer i ligningsloven § 6-15 om kontroll hos tredjemann og ny forskrift om gjennomføring av kontroll på skatte- og avgiftsområdet mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2012

Vår ref.: 08/3016 SL EF/KR

Høring - forslag til presiseringer i ligningsloven § 6-15 om kontroll hos tredjemann og ny forskrift om gjennomføring av kontroll på skatte- og avgiftsområdet mv.  

 

Lov 12. desember 2008 nr. 93 presiserer at skatte- og avgiftsyndighetene har adgang til å benytte alle eksisterende metoder for kopiering for å sikre tilgang til elektronisk lagrede opplysninger under virksomhetskontroller, og mulighet for senere gjennomgang av kopiert materiale i kontrollmyndighetenes egne lokaler. Endringene er tatt inn i ligningsloven § 4-10 nr. 1, folketrygdloven § 24-5, skattebetalingsloven § 5-13, tolloven § 13-4 og merverdiavgiftsloven § 15-11.

Departementet foreslår at tilsvarende presiseringer tas inn i ligningsloven § 6-15 om kontroll av tredjepart.

Videre foreslår departementet en ny forskrift om gjennomføring av kontroll på skatte- og avgiftsområdet. Forskriften vil avløse forskrift 23. desember 1983 nr. 1839 om bokettersyn mv. (bokettersynsforskriften). Det foreslås nye bestemmelser i folketrygdloven, skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven, som gir hjemmel til å gjøre den foreslåtte forskriften gjeldende for ettersyn/kontroll etter disse lovene.

Departementet forslår også å fastsette tilsvarende forskriftsbestemmelser om gjennomføring av etterkontroll på toll- og avgiftsområdet med hjemmel i tolloven § 13-4, forskrift om særavgifter § 5-9, jf. særavgiftsloven § 1, merverdiavgiftsloven § 15-11, forskrift om omregistreringsavgift § 7, forskrift om vektårsavgift § 15 og forskrift om engangsavgift på motorvogner § 8-2, jf. motorkjøretøy og båtavgiftsloven.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om forslaget bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende merknader til høringsnotatet er 1. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                              Elisabeth Frankrig
                                                              lovrådgiver

Vedlegg

 

Høringsinstansene


Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Henrik Ibsensgt 100 0255 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) Postboks 2658 Solli 0203 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Hovedorganisasjonen Virke  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
IKT-Norge Oscarsgate 20 0352 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Hilde Grethe Karlsen Skatt nord – Bodø Moloveien 20  8002 BODØ
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor 
Drammensveien 264 0246 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO

 

Til toppen