Høring - Forslag til endringer i enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde varslingsadresse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2017

Vår ref.: 17/3342

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret på høring. Høringsnotatet inneholder forslag til å innføre en plikt for alle enheter som er registrert i Enhetsregisteret til å melde en elektronisk adresse som kan brukes til varsling etter eForvaltningsforskriften. Formålet med endringen er å bedre de digitale tjenestene i forvaltningen.

Vi ber høringsinstansene om å sende høringsnotatet på høring til eventuelle underliggende etater som kan være interessert i forslaget.

Frist for å sende høringssvar er 1.9.2017. Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2557331. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.

Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for ehelse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Landbruksdirektoratet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Politidirektoratet
Riksarkivet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens kartverk
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk Sentralbyrå
Tolldirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Økokrim
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Finans Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Virke